ไวรัสตับอักเสบซี
สังคม

ประกันสังคมแจง การใช้สิทธิของผู้ประกันตน ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เผยถึง สิทธิการรักษาลูกข้างผู้ประกันตนกรณีเจ็บป่วยของสำนักงานประกันสังคม โดยระบุว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้ให้สิทธิผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาโรคต่าง ๆ จนสิ้นสุดการรักษาได้ เพียงแต่ผู้ประกันตนจะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของผู้ประกันตนเลือกไว้ ทั้งนี้รวมถึงโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง สำหรับโรคตับอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ซึ่งเป็นภัยคุกคามสุขภาพของผู้ประกันตนที่ผู้ป่วยมักจะไม่รู้ตัว และไม่แสดงอาการใด ๆ เลยจนกว่าจะมีการเสื่อมของตับมาก ๆ จึงเริ่มมีอาการอ่อนเพลียบ้าง ซึ่งตอนนั้นมักเกิดตับแข็งแล้ว

โดยพบว่าประมาณ 20 ปี ร้อยละ 20 ของผู้ป่วยจะเกิดภาวะตับแข็งรวมถึงอาจเกิดมะเร็งตามมาได้ประมาณ ร้อยละ 1-3 ต่อปี สำหรับประเทศไทย พบว่ามีผู้ป่วยร้อยละ 1-2 ของประชากรในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคดังกล่าวสามารถเข้ารับการรักษาตามสิทธิในสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกในระบบประกันสังคมได้จนสิ้นสุดการรักษา

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ประกันตนหมั่นดูแลตนเอง โดยเข้ารับการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงและป้องกัน และหากพบความผิดปกติผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรกได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย